Bezpečný ženský domov – LUNA prináša porozumenie, podporu a pomoc týraným ženám

Bezpečný ženský domov – LUNA prináša porozumenie, podporu a pomoc týraným ženám

Súčasná spoločenská situácia a narastajúci tlak existenčného zabezpečenia rodiny často spôsobuje vytláčanie a odsúvanie potrieb žien a detí niekam na okraj spoločnosti a nástrojom riešenia problémov sa neraz stáva agresivita a násilie. Neprávosti a násilie páchané na ženách a ich deťoch sú krutou a odvrátenou stránkou života spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby pomoc týmto ženám a deťom bola koordinovaná. Z tohto dôvodu vznikol Bezpečný ženský domov – LUNA n.o. v Trenčíne.

Situácia v minulosti v oblasti pomoci týraným ženám nebola najpriaznivejšia, nakoľko v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je nedostatok zariadení poskytujúcich komplexné sociálne služby v tejto oblasti. Samotné mesto Trenčín nemalo zariadenie tohto typu.

Nový Ženský domov ponúka ženám a deťom pomoc od 26. mája 2017. Okrem pobytovej formy poskytuje týraným ženám a ich deťom aj odborné, psychologické, právne a ekonomické poradenstvo, krízovú intervenciu, psychoterapiu a inú záujmovú činnosť. Kapacita nášho zariadenia je 21 bytových jednotiek, z toho sú 2 bytové jednotky bezbariérové. Celková kapacita domova je 53 osôb. Adresa ženského domova je utajená. Projekt Ženský domov Trenčín garantuje nezisková organizácia LUNA n.o. v Trenčíne.

Cieľom je

  • zabezpečiť prechodné bezpečné bývanie ženám s deťmi, obetiam partnerského, rodovo podmieneného násilia
  • poskytnúť komplexné služby s dôrazom na princíp posilnenia práv obete
  • zabezpečiť inkriminovaným ženám a ich deťom prechodné bývanie a zabezpečiť základné životné potreby
  • pomôcť obetiam násilia zmierniť ich ujmy, posilniť ich sebadôveru a sebavedomie
  • podporiť obete násilia v budovaní ich pocitu nezávislosti od násilníka a umožniť im štart do plnohodnotného života

Najväčší problém v poskytovaní sociálnych služieb je neefektívne rozdeľovanie financií a využívanie zdrojov Európskej únie. Postoj štátu k problematike týraných žien nie je vidno v praktickom živote, až sa nazdávam, že táto téma sa javí ako ľahostajná.

Najväčšiu pomoc nám poskytujú iné organizácie, ako potravinová banka, súkromní podnikatelia, občianske združenia, dobrovoľníci a ľudia, ktorí chápu potreby nášho centra. Osobitne by som vyzdvihla prácu dobrovoľníkov, ktorí dokážu poskytnúť nášmu zariadeniu pomoc vo forme rôznych aktivít pre ženy a deti, ktoré sú v našom zariadení.

Som vďačná, že súťaž Fotomodelka Európy 2018 nám môže pomôcť charitatívnymi akciami a zvýšením povedomia o našom projekte pre týrané ženy v Trenčíne. Potešilo nás rozhodnutie riaditeľky súťaže Ivany Matuškovej venovať sa tejto problematike. Ako žena, nikdy neviete, či sa niečo podobné nemôže stať aj vám.

Našim cieľom je poskytovať odborné sociálne služby ženám a deťom, ktoré sa ocitnú v núdzi. Od februára 2018 sme pripravili projekt pre študentov stredných škôl, informačno – interaktívne vzdelávanie v oblasti identifikácie násilia a forme pomoci, ktoré budeme realizovať priamo vo vyučovacom procese. Práce je stále dosť.

Hana Štrbová – moje poslanie je pomáhať

Na začiatku som bola oslovená pánom Milanom Janišom pracovať pre organizáciu LUNA n.o. a ponuku som prijala, nakoľko som bola presvedčená, že projekt je potrebný, pretože v Trenčíne bola absencia zariadenia tohto typu. Po vypracovaní projektu a jeho úspešnom schválení som prijala funkciu riaditeľky neziskovej organizácie LUNA n.o. v Trenčíne. Od začiatku som sa venovala príprave projektovej dokumentácie, úradným a administratívnym záležitostiam, riadeniu a zariaďovaniu Bezpečného ženského domova. Zabezpečovala som úvodnú a záverečnú konferenciu tohto projektu a prípravu kvalifikovaného personálu zamestnancov.

Od mája 2017, kedy Bezpečný ženský domov zahájil svoju priamu činnosť vediem ako riaditeľka kolektív zamestnancov poskytujúcich sociálne služby ženám a ich deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.

Chcela by som všetkých ľudí požiadať a upozorniť, aby neboli ľahostajní k svojmu okoliu. Ak vedia, že v ich okolí sa pácha násilie na ženách a ich deťoch v akejkoľvek podobe fyzickej alebo psychickej, aby kontaktovali políciu, sociálne odbory a v konečnom dôsledku aj nás prostredníctvom krízovej linky Bezpečného ženského domova  0908 466 100.

Nedovoľme, aby trpeli domáce alebo rodovo podmienené násilie nevinné obete. Niektoré obete sa nachádzajú v situácii, kedy si nevedia pomôcť z dôvodu strachu a bezmocnosti pred agresormi. Chcem sa Vám za túto pomoc v mene svojom a v mene všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí sa tejto práci venujú úprimne poďakovať. Osobne si želám, aby žien a detí, ktoré zažívajú násilie bolo čo najmenej.

DOMOV MUSÍ BYŤ  BEZPEČNÉ MIESTO  PRE  VŠETKÝCH

Mgr. Hana Štrbová, riaditeľka neziskovej organizácie LUNA n.o. Trenčín

Close Menu